Channelingový krystal

08.02.2020

Geometrický a numerologický význam

Channelingové Krystaly (dále jen ChK) lze rozpoznat díky své velké, sedmistranné fazetě v předním středu krystalu se zadní protilehlou fazetou tvořící perfektní trojúhelník. Spolu s trojúhelníkem se na zadní straně často nachází další menší krystaly z této zadní strany vyrůstající.

Numerologicky je sedmička metafyzickým číslem symbolizujícím žáka - mystika, hledajícího hlubší pravdy. Číslo sedm představuje vyšší mysl a jedince, který vstoupí do svého nitra, aby našel moudrost. Velká sedmistranná konfigurace kterou channelingové krystaly tak jasně vytváří je dveřmi, skrze které může být odhalena vnitřní pravda.

Trojúhelník na zadní straně krystalu dovoluje, aby byla tato odhalená pravda vyřčena. Číslo tři představuje sílu projevu a schopnost tvořivého a radostného vyjádření. Silná sedmička tedy dovoluje mysli vstoupit dovnitř a najít moudrost, zatímco trojka jí dovoluje být manifestována a sdílena prostřednictvím mluveného slova.

Velká sedmistranná fazeta představuje sedm kvalit, které musí lidské vědomí získat, aby mohlo dosáhnout a channelovat vědomí duše. Každá strana tvořící septagon představuje jednu z vlastností, která je v harmonii s dalšími šesti. Jsou to: láska, vědění, svoboda, manifestace (schopnost projektovat a tvořit), radost, mír a jednota. Když jsou tyto vlastnosti integrovány do Bytí člověka, dveře k přijímání pravdy jsou otevřeny a přichází moudrost.

Použití a možné zneužití ChK

Slovo "channeling" je dnes často používáno a v různých kruzích představuje různé významy. V souvislosti s Channelingovými Mistrovskými Krystaly "channeling" znamená stažení (obdržení) a vyjádření pravdy zdroje a moudrosti z hloubi duše. Znamená vědomé napojení na hlavní zdroj vědění uvnitř sebe.

Channeling je něco, co je možné zneužít. Mnoho lidí dnes channeluje. Mnohé zdroje jsou kontaktovány a mnoho různých informací je zpřístupněno. Kolem channelování se točí ohromná senzacechtivost a často se může jednat o past ega. Mnoho mimo-fyzických duší si přeje použít fyzická "vozítka" ke svému projevu. Tyto diskarnované entity mohou nebo nemusí být dostatečně vyvinuté a mít čistší přístup k vědění než osoba skrze kterou si vyberou promlouvat. Tyto informace mohou nebo nemusí být dostatečně vyvinuté a mít čistší přístup k vědění než osoba, skrze kterou si vyberou promlouvat. Tyto informace mohou nebo nemusí být relevantní nebo správné. Při stahování informací a channelingu je nezbytná obezřetnost. Nedávejte svou sílu nějaké jiné síle, dokud si nejste naprosto jisti, že jsou její záměry čisté a budou sloužit vašemu nejvyššímu dobru.

Pokud někdo otevře své psychické napojení entitě která je méně vyspělá než on sám(a), jeho (její) vlastní životní energie může být přisvojena touto entitou a jedinec se pak cítí velmi unaven a následně dezorientován. Všichni máme vědění uloženo uvnitř sebe samých, které objevíme, podíváme-li se do správných míst. Je možné získat informace z našeho vlastního nekonečného zdroje a channelovat moudrost do našich životů.

Existují spirituální průvodci, kteří jsou neustále v naší přítomnosti, aby nám pomohli v našem evolučním procesu a síly, které můžeme zavolat pro svou ochranu a vedení. Ale místo, kde leží naše opravdová síla a moudrost je uvnitř nás samých a čím více jsme v souladu se zdrojem, tím více se vyvíjí a zesiluje naše osobní bezpečí a zmocnění se vlastní síly.

Channelingové krystaly jsou tu proto, aby nás učily, jak se dotknout moudrosti uvnitř sebe samých. Skrze svou posvátnou geometrii představují i související vlastnosti a numerologickou symboliku, schopnost vstoupit do našeho vlastního zdroje, přistoupit k pravdě a pak ji přinést na povrch prostřednictvím verbálního vyjádření. Tyto krystaly přistály na scéně aby nás učily jak získat a přijímat naše vlastní světlo z nejčistší hloubky naší duše. Někdy můžeme v tomto procesu (a často se to děje) zaznamenat další entity, které mohou být rozpoznány a od kterých se lze učit. Rozdíl je v tom, že se nevzdáváme vlastní síly a afirmace nebo nesouhlas s informacemi, je vždy zkontrolován naším vlastním vnitřním vnímáním. Když tímto způsobem utvrzujeme naši vlastní moudrost, učíme se tím využívat naše vlastní zdroje, aby nás prováděly našimi životy.

Umění používat ChK

Channelingové krystaly mohou být použity na mnoho účelů. Jsou pomocníky v osobních meditacích, k dosažení vnitřní čistoty a stahování světla moudrosti do mysli a každodenních záležitostí. Mohou být použity, když je třeba konkrétních odpovědí na konkrétní otázky nebo když chcete získat informace v konkrétní oblasti. Channelingové krystaly jsou výbornými partnery v práci při získávání informací od Strážce Záznamů nebo v práci související s krystaly Transmittery. Mohou být použity ve skupinových kruzích nebo při práci s další osobou. V obou těchto případech by měl být všemi zúčastněnými udán vědomý záměr toho, jaké informace mají být přijímány. Toto vědomé mentální propojení dovoluje skupině (nebo osobám) sjednotit jejich mysl ve stejném zdroji k uvidění vytoužené informace. 

Předtím než začnete s ChK pracovat, držte ho v levé ruce a utište svou mysl upřením pozornosti na svůj dech. Vizualizujte čisté světlo kolem své krční čakry a sytě purpurový paprsek na třetím oku. Další krystaly mohou být použity k aktivaci těchto center - akvamarín, indigolit a modrý celestýn pro krční čakru a ametyst, fluorit nebo sugilit (luvulit) pro třetí oko. Tyto kameny můžete nosit, držet, předběžně s nimi meditovat nebo je umístit na příslušná místa k nápomoci intuitivním silám vizí třetího oka a verbálního vyjádření z krku. Po aktivaci těchto dvou čaker povolejte světlo a moudrost vaší duše, aby vás vedla, chránila a informovala.

Po očistě, utišení a vědomém naprogramování mysli může být přistoupeno k dalšímu kroku. Držte sedmistrannou fazetu na středu třetího oka a dýchejte hlubokým dechem, zatímco se soustředíte na své nitro.

Jakékoliv vjemy, symboly, obrazy nebo pocity obdrženy při práci s tímto krystalem přijměte a vyjádřete bez pochyb a sebedůvěrou. Vjemy mohou být zprvu nejasné nebo sotva patrné, ale jak se jednou mysl sladí s frekvencí ChK, budou skrze vás téci plynule. Dovolte informacím proudit bez jejich intelektualizování nebo zpochybňování.

Existuje několik ChK, které byly naprogramovány vyspělými bytostmi a pradávnými stařešinami naší rasy. Tyto krystaly jsou určeny pro konkrétní osoby, které je přitáhnou do svých životů a vědí, že mají společnou práci. Pouze ti, kteří jsou předurčeni obdržet informace z těchto krystalů jsou schopni vyladit svou mysl na frekvenci krystalu a aktivovat je. Když se tak stane, budou odhaleny a channelovány velmi specifické informace. Tyto speciální naprogramované channelingové krystaly většinou obsahují zamlžené inkluze, spirálovité pramínky, fantomy nebo strážce záznamů. Toto jsou jedinečné channelingové krystaly a jsou často velké a dechberoucí. Další, více běžně nalezené channelingové krystaly budou pomáhat svým lidským partnerům vyladit se a čistě channelovat moudrost jejich duší a zodpovědět jakékoliv otázky nebo úvahy. 

Nabídku Channelingových krystalů k prodeji najdete v sekci Mistrovské krystaly a Krystaly křišťálu 

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                                     www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.