Co jsou dětská traumata a jak ovlivňují náš každodenní život

30.01.2020

Co znamená termín dětské trauma, jak vzniká, jakým mechanismem ovlivňuje naši každodenní realitu, zdraví, vztahy, osobní a spirituální růst?

Každá duše, která vstupuje do fyzického těla sestupuje z vyšších realit - tedy ze sfér vyšší vibrační frekvence, kde nezná pocit nedostatku, bolesti, ztráty, zármutku, nenávisti, apod., si je již v prenatálním období jasně vědoma toho, že v duálním světě přežije pouze na lásce a péči svých rodičů a okolí. Ví, že novorozeně je a bude fyzicky bezmocné na to, aby samo sebe nakrmilo, obléklo, zahřálo, atd. Každý nedostatek těchto základních potřeb vnímá prostřednictvím pocitů jako život ohrožující situaci. Dítě nemá cca do 7-8 let plně vyvinutou logiku a nedokáže si tedy jisté situace vysvětlit. Tím se stává, že situace které dospělý vnímá jako naprosto nevinné, prožívá dítě jako traumatické.

Jako příklad si uveďme matku, která veze své čtyřměsíční dítě domů autem. Dítě má hlad a křičí. Matka ví, že za deset minut bude doma a bude moci dítě v klidu nakrmit. Těchto deset minut je ale pro dítě silně traumatickým a život ohrožujícím zážitkem, protože ono logicky neví, že za deset minut bude doma nakrmeno. Pocity spojené s tímto traumatem se ukládají v podobě vibrace (energetického zápisu, který lidově nazýváme "blokem") v emočním těle (viz obrázek níže) dítěte. Pro velké zjednodušení si můžeme tuto vibraci představit například jako obrázek podobný mandale, který se v emočním těle uloží a vyzařuje svou vibraci. Každý prožitek bude mít svůj specifický obrázek a bude vyzařovat specifickou vibraci. Většina těchto "energetických zápisů" z traumat, které dítě do věku cca 8 let "nasbírá", zůstávají v emočním těle uloženy nezvědomělé - jsou uloženy v podvědomí a stále vyzařují svou vibraci - informaci. Energetické zápisy vzniklé z nedostatku, stresu, stavu ohrožení, atd. vyzařují vibrace nízké, které nejsou v souladu s vibracemi vyššími jako je např. štěstí, láska, radost, atd. Čím vyšší vibrace máme, tím více jsme v souladu se svou Duší (Vesmírem, Stvořitelem,  Bohem,  atd.)

Dominantním zákonem našeho vesmíru je zákon přitažlivosti, který nám do života přináší takové situace, které vibračně odpovídají našim myšlenkám, pocitům a emocím - těm vědomým, ale i těm nezvědomělým (uloženým v podvědomí), které nosíme ve svém mentálním a emočním těle. To znamená, že nám budou do života opakovaně přicházet také situace, které odpovídají energetickým zápisům dětských traumat. Tyto situace probudí traumatický pocit který jsme jako dítě prožili a který je uložený v emočním těle. Na tento probuzený pocit reagují ve fyzickém těle hormony a neuropeptidy a spustí ve fyzickém těle emoční reakci - strach, vztek, paniku, beznaděj, atd. Emoci můžeme prožít pouze ve fyzickém těle a je tedy fyziologickým prožitkem (zkušeností) pocitu. Situace, které probudí z dětství uložený pocit v emočním těle a následně způsobí emoční reakci nazýváme "spouštěč". Pocity, které spouštěč probudí jsou tak nepříjemnou záležitostí, že abychom se jejich prožitku vyhnuli, saháme po alkoholu, cigaretě, sexu, drogách, jednáme zkratovitě a nebo se staneme workoholiky a tím nastupujeme dlouhý nevědomý útěk před sebou samými.

Výše popsaný mechanismus nám vysvětluje proč se nám v životě opakovaně dějí jisté věci a situace. Například pokud jsme vyrostli v rodině, kde jeden rodič byl cholerik a ventiloval si své stavy na nás, budeme v každodenním životě silným adeptem (vibračně) na to, abychom přitahovali choleriky, kteří nás budou "bez příčiny" osočovat. Nebo pokud jsme vyrůstali v domácnosti s alkoholikem, můžeme si vibračně přitahovat partnery, kteří mají problém s alkoholem přestože my alkohol nepijeme a jsme abstinenty. Tyto situace se nám opakují tak dlouho, dokud neodhalíme a vědomě nezpracujeme (takzvaně přepíšeme) vibrační příčinu, kterou téměř vždy najdeme v dětství a máme uloženou ve svém emočním těle. Pak se nám začne měnit život.

Energetické zápisy dětských traumat (emoční energetické bloky) jsou příčinou nebo přímo ovlivňují následující:

1. Zdraví - nízké vibrace dětských traumat které nosíme dlouhá léta ve svém emočním poli působí přímo na hormonální systém a ovlivňují jeho funkci. Hormonální systém řídí všechny procesy v těle. Kromě této funkce má také funkci seberegulační (aby mohl zabezpečit právě základní životní funkce organismu). Dokáže se seberegulovat dlouhé roky, ale dokáže se také vyčerpat. Pak se projeví onemocnění. Odhalíme-li a zpracujeme emoční příčinu - přepíšeme vibraci, na tuto novou vibraci reaguje hormonální systém změnou poměru, funkce a produkce hormonů a tím se tělo fyzicky vyléčí.

2. Vztahy - velmi intenzivně ukazují naše vibrační nastavení prostřednictvím chování partnera vůči nám. Vše - naprosto vše - co nám partner řekne nebo udělá jsme mu někde na vibrační úrovni dovolili. V takových situacích není vhodné zabývat se otázkou jaký náš partner je, co řekl nebo udělal, ale otázkou "Proč se to děje právě nám". Říká se, že láska bolí. Není to láska která bolí, ale nejhlubší traumata z dětství (mimo jiného), které v nás otevírá člověk, kterého milujeme. Vztahy jsou také velmi ovlivněny tím, že nevědomě očekáváme od partnera, že nám nedostatky vzniklé v dětství (například nedostatek lásky, péče nebo pozornosti) bude kompenzovat.

3. Myšlení, názory a přesvědčení - je zcela logické, že naše prožitky z dětství nadále ovlivňují naše myšlení, názory a přesvědčení a to ne vždy konstruktivním způsobem, jelikož mohou být založeny na strachu a beznaději. Také každá naše myšlenka, názor a přesvědčení má svou vibraci, na kterou podle zákona přitažlivosti musí přijít v našem životě odezva.

4. Dosažení svých cílů - málokdo, kdo vědomě pracuje se zákonem přitažlivosti si uvědomuje, že vibrace nějakého nedostatku uložená v našem emočním těle může být velmi dobře příčinou toho, že se nám nedaří manifestovat jisté vytoužené cíle. Například vibrace nějakého nedostatku nebo nízké sebehodnoty může bránit toku hojnosti do našeho života. V tomto případě se stává vibračním blokem hojnosti a nezáleží na tom, jak dlouho hojnost vizualizujete a pomocí konkrétních myšlenek se snažíte manifestovat. Je důvodem, proč nám nebudou fungovat afirmace, přestože je tisíckrát vyslovíme.

5. Stravovací návyky - naše emoční zápisy (bloky) ovlivňují to, jaké jíme potraviny. Opět - podíváme-li se na problematiku z pohledu vibrací, naše emoční zápisy potřebují být nakrmeny a budou požadovat stravu, která jim vibračně odpovídá. Nízké vibrace vyžadují hutnou, převážně živočišnou stravu. Čím jsou naše vibrace vyšší, jsme-li šťastní a radostní, rádi s chutí konzumujeme rostlinou stravu plnou sluneční energie.

6. Spirituální růst - odstraněním emočních bloků z dětství se dostáváme více do souladu s Vesmírnými silami, Sebou Samými a na fyzické úrovni tím dovolujeme spuštění důležitých procesů jako je například větší integrace světla, změny v mozku, změny na buněčné úrovni, aktivace DNA, atd.

Zpracování dětských traumat je systematickou záležitostí a velmi úzce souvisí s tím, co nazýváme "prací s vnitřním dítětem". Dále úzce souvisí a navzájem se ovlivňuje s problematikou a cílenou prací následujících oblastí:

* Vědomá práce s myšlenkami a přesvědčeními

* Sebeláska, sebehodnota, sebeúcta

* Zákon přitažlivosti - dominantní zákon našeho Vesmíru

Je třeba si uvědomit, že lineární čas jak ho vnímá náš mozek je iluzí a minulost a budoucnost jsou "živé", stále probíhající reality. To znamená, že naše dětství v jiném časoprostoru stále probíhá a přestože my tady a teď jako dospělí jedinci jsme se vypořádali a pochopili jisté souvislosti se kterými jsme se v dětství potýkali, je nutné kontaktovat sebe jako dítě a předat mu své pochopení, "vysvobodit" ho ze situací, které nejsou v souladu s jeho nejvyšším dobrem.

Vaše vnitřní dítě je stále přítomno ve vašem srdci a celou dobu čeká na to, až ho kontaktujete a vyvedete ho z místa zapomenutí a potlačení - až se s ním vědomě propojíte a vyplníte nedostatky a zacelíte emoční díry z dětství. Pak dochází k takzvané integraci, pomocí které se postupně stáváme celiství, protože "sbíráme rozbité kousky sebe samých a prostřednictvím lásky je skládáme k sobě". Stáváme se sami sobě pilířem, o který se lze vždy s důvěrou plně opřít.

Existuje mnoho metod jak pracovat s dětskými traumaty a vnitřním dítětem a nemusí se nezbytně vždy jednat o dramatickou a bolestivou zkušenost. Doporučuji hledat takové metody a cesty, které jdou směrem radosti, soucitu a lásky. Osobně nejsem zastáncem nekonečného znovu prožívání bolestivých situací.  Pamatujme, že ze sfér radosti a lásky jsme přišli, proto radost, soucit a láska je správnou směrovkou pro návrat k celistvosti. Přestože při práci se záležitostmi z dětství velmi často dochází k prolití slz, jedná se o vibrační změny, které vědomě provádíme ve své "minulosti" a tím měníme svou přítomnost a budoucnost. Více o slzách v článku Alchymie slz

Dětská traumata nevyřešíme jedním sezením s terapeutem. Je to systematická práce. V některých situacích potřebujeme vedení a podporu, jiné dokážeme zpracovat sami. Proto doporučuji najít si takového průvodce, který bude dostatečně silný na to, aby zůstal v nadhledu a vibračně "udržel" bezpečný prostor a situaci pod kontrolou, a jednak aby vám záležitosti kolem dětských traumat vysvětlil a naučil vás s nimi pracovat tak, abyste sami mohli zpracovávat jednotlivé záležitosti jak budou postupem času na vaší cestě vyplouvat " na povrch" - abyste sami mohli kontaktovat své vnitřní dítě a dokázali mu vrátit úsměv na tvář.

©Martina Christová / Taunia                                                                                                          www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.