Problémy se zuby z pohledu metafyziky

16.02.2020

(pozn.*...termínem vlivný člověk nebo osoba je míněná jakákoliv osoba, která na vás měla nebo má vliv...může se jednat o členy rodiny nebo jedince v postavení, kteří ovlivňovali či ovlivňují váš život - např. učitel, zaměstnavatel, atd.)

Emoce

Vypadá to, že jste uvízli v časové smyčce. Cítíte vzdor vystoupit a odejít z omezujících a sebe-sabotujících vzorců. Odpíráte si radost, štěstí a legraci. Máte pocit, že druzí mají větší právo užívat si a volně se vyjadřovat. Vaše sebe-hodnota silně závisí na množství vyjádřeného uznání vaší matky nebo otce.

Můžete se bát, že když propustíte své trauma, vzdor a tvrdohlavost, ztratíte svou identitu a zdroj síly. Vypadá to, že váš životní příběh se stal vaší trofejí. Můžete mít pocit, že jste si tvrdě zasloužili svou bolest a její zpracování by znamenalo, že vše čím jste prošli bylo zbytečné. Jste velmi nešťastní z toho, kde se ve svém životě právě nacházíte.

Vnímáte, že vaše trauma vám dává pocit bezpečí. Opustit ho znamená, že se budete cítit bezbranní a opět přivábíte podobné okolnosti. Rozhodnutí která jste učinili mohou znamenat velké zklamání, protože rozhodnutí byla učiněna na základě potřeb kontaminovaných touhami vzniklými na základě traumat. V konečném výsledku možná nevěříte vlastnímu úsudku a schopnosti převzít kontrolu nad situací ve vlastním životě. Nemáte dostatečnou podporu k nezbytným a důležitým rozhodnutím. Byli jste v minulosti zrazeni, proto nedůvěřujete záměrům druhých. Máte pocit, že musíte být stále silní, protože není nikdo, kdy by vás podpořil nebo vás ochránil. Vždy jste se spoléhali na sebe, nicméně nyní cítíte, že nemáte dostatečné zdroje, ze kterých můžete svou sílu čerpat. Máte hluboký strach, že nedokážete dosáhnout svých cílů. Volíte si stagnaci, protože vám dává pocit bezpečí a je to také situace, která je vám dobře známá.

Cítíte se omezení svými zodpovědnostmi ( být rodičem, partnerem nebo prací) a je to jakoby jste nemohli růst. Máte pocit, že nikoho nezajímáte (vy ani vaše potřeby) přesto, kolik času a energie jste do druhých investovali. Můžete se cítit uvíznutí v situaci nebo vztahu, ale máte strach udělat změnu, která následně pozmění směr vašeho života.

Zánět zubního váčku

Cítíte se podrýváni, souzeni a kritizováni. Máte tendenci dávat si za vinu špatný stav vaší rodiny. Vždy jste byli obětním beránkem a neexistuje nic co můžete udělat, aby se to změnilo. Nikdy vám nebyla dána příležitost obhájit sami sebe. Stres ve vašem životě je drtivý a vy potlačujete svou zuřivost.

Kořenový kanálek

Zjišťujete, že se ve svém životě nacházíte obklopeni lidmi, kteří s vámi nerezonují. Vlivní lidé zpochybnili to, za čím si v životě stojíte jako jsou vaše hodnoty a přesvědčení. Můžete mít pocit, že se řítíte ke zkáze a neexistuje nic, co můžete udělat abyste to zastavili. Pravděpodobně jste během dětství byli vlivnými lidmi zbaveni své síly a moci. Opustili jste myšlenku a touhu mít svou budoucnost pod kontrolou nebo převzít za sebe odpovědnost. Odevzdali jste vlastní sílu lidem, kteří vás zradili.

Klíčové Body

Kdy problémy se zubem(y) začaly? Jak jste se během toho období cítili? Co vás v té době tížilo, jaká byla situace?

Cítili jste se bezpečně během svého dětství říkat "ne"? Pokud ne, tak proč? Co se stalo, když jste druhým řekli "ne"? Jaký jste z toho měli pocit? Jaké byly vaše emoční potřeby, když jste říkali "ne"?

Mohli jste pouze potřebovat druhé, aby vás respektovali a milovali. Prozkoumejte vztahy které vznikly, když jste řekli "ne" a když jste se projevili.

Způsob, jakým s vámi bylo zacházeno když jste řekli "ne" mělo velký vliv na vaši schopnost se rozhodovat.

Měli jste odpovídající podporu a vedení, když jste čelili situacím ve kterých jste museli udělat rozhodnutí?

Viděli jste jednoho ze svých rodičů v podobné situaci?

Dělali vaši rodiče během vašeho dětství stále špatná rozhodnutí, což by u vás vedlo k pocitu, že dělat rozhodnutí je nebezpečné?

Prozkoumejte trauma týkající se komunikace a sebevyjádření. Když jste vyjádřili své emoce mohli jste se setkat pro vás se stresujícím jednáním a postoji.

Vnitřně se ztotožňujete se svým stresem a starostmi. Proč? Jaké vám to přináší bezpečí, když se ztotožňujete se svými emocemi? Co by se stalo, kdybyste je vyjádřili? Jak by váš partner reagoval? Jak vás poznamenalo sledování konfliktů mezi vašimi rodiči?

Prozkoumejte vztah se svým otcem nebo matkou. Se kterým z nich byl vztah složitější?

Jaký jste z toho měli pocit? Prozkoumejte emoční napětí, vinu, vztek a neschopnost odpustit. Jak vás udržování těchto pocitů a emocí udržuje v bezpečí? Použili jste vztek k obhajobě a ochraně sebe samých proti verbálnímu napadení, kritice a útokům vlivných lidí?

Prozkoumejte trauma vztahující se k pocitu, že nemáte žádnou podporu. Jaký jste měli pocit z toho, že nemáte žádnou podporu? Co by se stalo, kdybyste dovolili druhým, aby vás podpořili? V dětství jste se museli starat sami o sebe. Jakou jste ve svém dětství měli oporu a podporu svých potřeb od vlivných lidí?

Trauma týkající se pocitu být kontrolováni a dominováni partnerem nebo vlivnou osobou, která zrcadlí složitý vztah s rodičem. Prozkoumejte, jaký máte z této osoby a stávající situace pocit.

Nevěříte schopnosti "prohlédnout" věci - to může být výsledek podceňování vlivnými lidmi. Co by se stalo, kdybyste si vzali svou sílu zpět a usadili se na sedadlo řidiče?

Mohli jste se na nacházet na přijímacím konci verbálních útoků nebo dokonce zneužití, když se vlivní lidé cítili ve svém vlastním životě mimo kontrolu. Mohli jste být použiti jako verbální boxovací pytel.

Máte v sobě intenzivní vztek, který si držíte. Co způsobilo tento vztek?

Prozkoumejte trauma týkající se zanedbání. Kdo vás zanedbal? Trauma týkající se pocitu neschopnosti poradit si díky nedostatku podpory a trauma z odmítnutí.

Prozkoumejte, kdo z vaší rodiny měl problémy se zuby. Řešíte podobné záležitosti jaké měl tento člen rodiny? Je zde emoční vzorec?

Zdroj: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová /Taunia Atiriamin/                                           www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.