Dow - krystal Kristovského vědomí

25.04.2020

Transpersonální čakry

Během posledních několika tisíců let byla většina členů naší lidské rasy ponořena do prožívání věcí ve fyzickém světě, než mimo něj. Během tohoto období jsme využívali osm hlavních čakrových center. Ale nyní, kdy naše galaxie dokončila svou velkou otáčku kolem Velkého Centrálního Slunce, započal nový Zlatý Věk. Pro lidské světelné bytosti se zde nabízí možnost asimilovat hojnost kosmických paprsků, kterými Velké Centrální Slunce žehná naší planetě. Pokud jsou řádně využity, toto sluneční vyzařování může propíchnout závoj temnoty v naší mysli, aby strach již nadále nekonzumoval naše vědomí. Abychom toto mohli uskutečnit a dostat se do souladu s podstatou všech věcí, je nezbytné aktivovat tři transpersonální čakrová centra (čakry), které se nachází nad čakrou korunní - Hvězdnou Bránu, Hvězdu Duše a Kauzální čakru. Když se potom tato energie stane živoucí dýchající součástí naší existence v této materiální sféře, čakra Zemské Hvězdy nacházející se přibližně 15 cm pod chodidly musí být také aktivována.

DOW KRYSTAL

Tento speciální mistrovský krystal dosahuje prostřednictvím svých šesti fazet dokonalou geometrii vytvářející zakončení střídajících se trojúhelníků a sedmistěnných fazet. Dow krystal je kombinací Channelingového krystalu a Transmitteru. Díky začlenění jak channelingových tak transmitterových vlastností, může být Dow krystal použit k vyjádření nejhlubší vnitřní pravdy, stejně tak jako může být využita jeho schopnost přijímat, ukládat a projektovat naprogramované informace.

Numerologický a geometrický význam

Dow krystal slouží k většímu účelu než je jen kombinace účinků channelování a vysílání informací. Fazety utvářející zakončení Dow krystalu jsou všechny sedmistranné nebo trojúhelníkové. Číslo 7 je symbolem konečné vnitřní pravdy, která je získána, když jedinec hledá odpovědi ve svatyních uvnitř sebe samého. Trojka představuje Nejsvětější Trojici - vyjádření a manifestaci této vnitřní pravdy. Když sečteme tři sedmistranné fazety se třemi trojúhelníky, dostaneme výsledek 30 (7x3 + 3x3). Třicítka je trojka s kruhem stojícím za ní, což může být numerologicky dále zredukováno na jednu trojku. Třicítka představuje Nejposvátnější Trojici v nekonečném pohybu - kruhu. Kruh v sobě obsahuje vše, co vejde do bytí v kruhu tvoření - celistvost vyjádření od alfy až do omegy, od života ke smrti a znovuzrození. Číslo 30 se vztahuje přímo ke kruhu života ve všech jeho různorodých aspektech. Ve vztahu k práci s Dow krystalem to znamená, že všechny tváře jedné bytosti a života mohou být pozitivně ovlivněny. Zredukováním čísla třicet na tři jsou všechny vztahy týkající se Nejsvatější Trojice ovlivněny krystalem Dow. To se může týkat těla, srdce i mysli nebo vědomí, podvědomí a nadvědomí nebo spodních čaker, vyšších čaker a transpersonálních čaker.

Ze všech krystalů křišťálu manifestuje Dow nejdokonalejší geometrii. Symetrický vzorec krystalu Dow je jedinečný ve všech krystalových formách. Přenáší skutečnost spirituální dokonalosti do materiální formy prostřednictvím úhlů vytvářejících fazety. Rozpoznání dokonalosti v minerální říši prostřednictvím Dow krystalu nám pomáhá vzít v úvahu možnost, že také můžeme fyzicky manifestovat tento stav jednoty, harmonie a řádu. Dow přináší ještě další prohlášení. Vyzařuje zprávu, že předtím než můžeme manifestovat toto božství (trojúhelníky), musíme se prvně dostat ke své vnitřní pravdě (sedmistěny). Nicméně, existuje základní omezený koncept vrytý do našeho bytí, který musí být prvně přeprogramován. Tento věky starý program se datuje zpět do dob, kdy Římsko-katolická církev poprvé kanonizovala bibli. Vyjmutím informací z původních dokumentů týkajících se života Ježíše Krista přežily pouze zlomky informací - ty, které nejvíce vyhovovaly ambicím církve. Z tohoto učení byly vyjmuty hodnotné informace o reinkarnaci a skutečnosti, že jsme všichni kandidáty pro Kristovství. 

Předefinování Kristovského Vědomí

Není pochyb, že Ježíš Kristus byl dokonalou bytostí (stejně tak jako několik dalších mistrů a svatých, kteří žili na zemi). Život Ježíše byl příkladem bezpodmínečné lásky. Není pochyb, že všech dvanáct jeho čaker bylo aktivováno a pracovalo v dokonalém řádu. Jak jinak by mohl manifestovat zázraky a léčení, které dělal? Žil realitu Krystalického (křišťálového) Přenosu a snažil se učit druhé jak to dělat. Jeho nejznámější věta "Já a Můj Otec jsme Jedním", kterou vyslovil dokazuje, že byl v jednotě se svým zdrojem, který je v tomto kontextu definován jako "otec". Skrze aktivaci tří transpersonálních čaker se každý z nás může dostat do souladu s tímto stejným zdrojem. Souběžně je dosaženo aktivace Zemské čakry a tím se může odehrát plné Kristovství a manifestace zázraků a léčení na masové úrovni.

Kristovské vědomí je velmi spjato se světelným tělem a Hvězdou Duše. Je to právě v této čakře, kde se vesmírná všudypřítomná a všemohoucí esence Hvězdné Brány stává individualizovanou ve světelném "Kristovském Já". Hvězda Duše překládá tuto kosmickou energii do Kristovského Vědomí, aby byla přímo přenášena do srdce lidstva. Stejně tak jako byl Ježíš poslem tohoto stavu bytí na této planetě, tak můžeme být i my. Ježíš žil na počátku věku ryb a sloužil jako příklad skutečnosti Krystalového Přenosu. Nyní o dva tisíce let později kdy jsme vstoupili do věku vodnáře se krystalická realita stává možnou pro velké množství lidí. Toto je opravdový význam "druhého příchodu Krista". Nachází se ve vnitřních svatyních našich srdcí, kde Kristovské Vědomí realizované ve Hvězdě Duše nachází plné vyjádření v zázračné síle lásky. Když je v nás Kristovské Vědomí vzkříšeno, ve třetím oku dojde ke znovuzrození a dokonalý Božský plán bude odhalen. Když se světelné tělo integruje do těla fyzického, žijící Kristus se bude v našich životech manifestovat skrze nádherné tvoření.

Dow krystal žijící ve svém stavu dokonalosti je nejhodnotnějším nástrojem k práci na realizaci Kristovského Vědomí na zemi. Selenit aktivuje světelné tělo ve Hvězdě Duše. Nicméně, selenit je omezený výhradně na tento počáteční aktivační proces a pracuje především ve sféře světla. Dokonalý geometrický vzorec Dow Krystalu odpovídá vysoké vibrační frekvenci čistého kristovského stavu vědomí. Ale Dow je krystalem křišťálu a plně spojený se zemí a jejími elementy. Tím, že obsahuje zemi patřící oxid křemíku stejně tak jako bílé světlo, má jedinečnou schopnost převádět esenci vzestoupeného stavu kristovského vědomí do Nejsvatější Trojice mysli, srdce a těla. Díky zděděné cirkulující energii, která se v Dow krystalu nachází (30), může tento krystal ladit se spirálovitě rotující energií vortexu každé čakry a vyzařovat Kristovské vědomí do všech energetických center. Dow krystal je zemským světlem, které vibruje Kristovskou frekvencí a tak velmi pomáhá v integraci a asimilaci této energie do země.

Manifestace Kristovského vědomí je konečným projevením ráje na zemi, konečná fáze Krystalického Přenosu. Až se omezující tradiční křesťanská dogmata zkorigují, přeprogramují a obsáhnou celé lidstvo, realita Kristovského Vědomí se může na zemi a v našich životech rozvinout.

Neexistuje pouze jeden syn boží. Všichni jsme syny a dcerami svého zdroje otce. Všichni jsme schopni žít podle spirituálních zákonů bezpodmínečné lásky stejně tak jako bratr naší duše Ježíš. 

Dow krystaly jsou zde aby nám pomáhaly žít v dokonalosti skrze vyzařování esence ducha do reality země, kterou lze vidět, dotýkat se, cítit a chápat.

Práce s Dow Krystaly

Přestože fazety Dow krystalů se střídají od sedmistěnů k trojúhelníkům, některé krystaly budou převážně channelingovými krystaly s jednou ze sedmistranných fazet větší než ostatní. Některé z nich budou mít převládající vlastnosti Transmitteru s velkým trojúhelníkem uprostřed dvou větších sedmistěnů, zatímco zbývající fazety jsou menší.

Dow Krystal je výborným meditačním společníkem, který může být držen v levé ruce během vnitřního ztotožnění času tichosti k přenosu kristovských vjemů do vědomí. Protože Dow obsahuje vzorec dokonalosti prostřednictvím své bezchybné geometrie, je extrémně vhodné použít tento Mistrovský Krystal v procesu vědomého přeprogramování naší mysli. Může být použit ve spolupráci s kyanitem v kauzální čakře k zajištění, aby nově formované myšlenky a koncepty udržely integritu kristovské čistoty. Dow Krystal může být také přiložen na jakoukoliv čakru, od korunní až po kořenovou, k přenosu dokonalosti do individuální charakteristiky každého energetického centra.

Svým neposkvrněným dokonalým vzorcem světla může být Dow Krystal velkým pomocníkem v léčení srdeční čakry. Mnoho bolesti uložené v srdci a solaru plexu může být přetvořeno, když zažijeme jeden prožitek božské lásky. Pokud ano, hluboké vnitřní vědění je zasazeno v srdci a z něho pak následně vyrůstá přijetí a pochopení božského plánu. Použitím Božské Esence v našem srdci, byť na okamžik, vytváří základ na kterém může být vystavěna bezpodmínečná láska. Dow je jako zrcadlo, které odráží dokonalost. Může být použit v krystalovém léčivém rozložení na srdci a v oblasti solaru plexu k navození pocitu přirozenosti srdce a nového vzorce, do kterého se může nadále modelovat.

Často mnoho bolesti kterou cítime pochází z našeho okolí, když se nadměrně ztotožňujeme s utrpením druhých a strastmi světa. Dow je silným společníkem kterého lze použít, zatímco se odpoutáváme od bolesti druhých. To ale neznamená, že ztratíme zájem, ale spíše bolesti druhých nebudeme přejímat za své. Toto je nezbytný krok v Krystalickém Přenosu. Pokud opravdu rozpoznáme vlastní dokonalost a život v souladu se zákony lásky, nezbyde místo pro strach, vztek a bolest. Je pravdou, že bolest je velký učitel, ale v jistém bodě dojde k pochopení lekcí a nastane čas postoupit na vyšší stupeň uvědomění. Nakonec nás bolest učí, že ve své podstatě můžeme žít bez ní. Skrze oddanou práci s Dow krystalem se rozvíjí pochopení, které nám umožňuje vědění, že v podstatě vše se nachází ve stavu dokonalosti. Toto uvědomění mění realitu bolesti a dochází k posunu v uvědomění, které náš vztah k utrpení mění. Dow krystal nám pomáhá v identifikaci se vstupem do dokonalosti místo žití v bolesti.

Autor článku: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                                    www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.